REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BLACK WEEK -25% NA CAŁY ASORTYMENT 

1. Organizator promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej BLACK WEEK -25% NA CAŁY ASORTYMENT  jest firma Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. 

Traktorowa 143, 91-203 Łódź, NIP: 732-10-04-353, REGON: 470974353, KRS: 0000872640  zwana dalej Novamed.

2. Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 26.11.2020 do 30.11.2020  w sklepie internetowym vitammy.pl:

3.3. Novamed ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

4. Zasady promocji.

4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym.

4.2. Promocją 25% rabatu objęty jest CAŁY dostępny asortyment na stronie vitammy.pl

4.3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup asortymentu objętego promocją z rabatem 25%.

4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.

4.5. Realizacja promocji w sklepie internetowym odbywa się w ten sposób, że na specyfikacji zamówienia wartość towarów objętych promocją zostanie zmniejszona o 25% 

5. Sklep internetowy.

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Novamed o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5.2. Klient ma możliwość zwrotu produktu zakupionego ze zniżką otrzymując kwotę, którą zapłacił za ten produkt w momencie dokonywania transakcji.

5.3. Zwracane, oryginalnie zapakowane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu wysłać przesyłką  na adres: Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.  Traktorowa 143, 91-203 Łódź nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.4. Zwrot płatności za zwracany produkt nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano płatności (zwrot na konto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.5. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 lat od dnia dokonania zakupu.

5.6. Po wypełnienieu formularza reklamacyjnego, Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji.

5.7. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot  środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.

5.8 Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

6. Pozostałe.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepie vittamy.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

6.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 26.11.2020 do 30.11.2020.

6.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

6.4. Niniejszy regulamin jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady promocji.

6.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter.